O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.4. Wybór daty i godziny za pomocą UIDatePicker

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz umożliwić wybór daty i godziny za pomocą intuicyjnego i już gotowego interfejsu użytkownika.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIDatePicker.

Analiza

Klasa UIDatePicker jest bardzo podobna do omówionej wcześniej UIPickerView. W rzeczywistości UIDatePicker to już wcześniej przygotowany i wypełniony danymi obiekt UIPickerView. Dobry przykład użycia elementu UIDatePicker można zaobserwować w aplikacji Calendar wbudowanej w iPhone (zobacz Rysunek 2-14).

Rozpoczniemy od zdefiniowania właściwości typu UIDatePicker, a następnie zaalokujemy i zainicjalizujemy tę właściwość. Na końcu dodamy ją do kontrolera widoku.

#import <UIKit/UIKit.h> @interface Picking_Date_and_Time_with_UIDatePickerViewController ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required