O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.2. Tworzenie i używanie przełączników za pomocą klasy UISwitch

Problem

Użytkownikom aplikacji chcesz pozwolić na włączanie i wyłączanie danej opcji.

Rozwiązanie

Użyj klasy UISwitch.

Analiza

Klasa UISwitch dostarcza kontrolkę włączania i wyłączania, taką jak pokazana na Rysunek 2-7 dla opcji Zaczynaj wielką literą, Automatyczna korekta itd.

Elementy klasy UISwitch w ustawieniach iPhone’a

Rysunek 2-7. Elementy klasy UISwitch w ustawieniach iPhone’a

W celu utworzenia przełącznika musisz skorzystać z modułu Interface Builder lub po prostu odpowiedni kod utworzyć ręcznie. Zobaczmy, jak to wygląda w drugim z wymienionych przypadków. Pierwszym wyzwaniem jest określenie klasy, która powinna zostać użyta w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required