O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.30. Nasłuchiwanie powiadomień wysyłanych przez NSNotificationCenter

Problem

Chcesz nasłuchiwać różnych systemowych oraz własnych powiadomień wysyłanych przez NSNotificationCenter.

Rozwiązanie

Obiekt obserwatora dodaj do centrum powiadomień za pomocą metody egzemplarza addObserver:selector:name:object: klasy NSNotificationCenter, zanim powiadomienie zostanie wysłane. Aby zaprzestać nasłuchiwania powiadomień, użyj metody egzemplarza removeObserver:name:object: klasy NSNotificationCenter i przekaż jej obiekt obserwatora, nazwę powiadomienia, którego obiekt nie ma już otrzymywać, oraz nazwę pierwotnie obserwowanego obiektu (to dokładnie wyjaśnię w poniższym podrozdziale).

Analiza

Każdy obiekt może wysyłać powiadomienia i dowolny obiekt w tej samej aplikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required