O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.27. Wczytywanie danych z pakietu głównego

Problem

Dodałeś zasób (np. obraz) do projektu Xcode i teraz chcesz uzyskać do niego dostęp w trakcie działania aplikacji.

Rozwiązanie

Użyj metody mainBundle klasy NSBundle do pobrania zasobu z pakietu głównego. Kolejnym krokiem jest zastosowanie metody pathForResource:ofType: do pobrania ścieżki dostępu wskazującej konkretny zasób. Po ustaleniu ścieżki dostępu w zależności od rodzaju pliku zasobu możesz ją przekazać klasie, takiej jak UIImage lub NSData, bądź ręcznie uzyskać dostęp do pliku za pomocą NSFileManager.

Podpowiedź

Każdy zasób w pakiecie głównym musi mieć unikalną nazwę. Przykładowo umieszczenie pliku o nazwie Default.png więcej niż tylko jeden raz w pakiecie głównym jest złą praktyką. Różne sposoby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required