O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.24. Alokacja i używanie słowników

Problem

Chcesz w obiekcie przechowywać dane typu klucz-wartość lub chcesz pobierać obiekty z tablicy przy użyciu klucza z danej tablicy. Jednak w tym przypadku tablice nie są użyteczne, ponieważ nie pozwalają na wyszukiwanie elementów za pomocą klucza bądź znacznika szukanego obiektu.

Rozwiązanie

Użyj obiektu NSDictionary lub jego modyfikowalnego odpowiednika NSMutableDictionary.

Analiza

Słownik to rodzaj specjalnego pojemnika na obiekty, w którym każdemu obiektowi jest przypisany klucz również będący obiektem. To podstawowa różnica pomiędzy słownikami i tablicami. Tablica posiada liczbowy indeks określający położenie w niej poszczególnych elementów, podczas gdy słownik zawiera klucze dla poszczególnych elementów. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required