O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.19. Delegacja zadań za pomocą protokołów

Problem

Chcesz mieć pewność, że dany obiekt implementuje określony zestaw metod lub właściwości.

Rozwiązanie

Użyj protokołu.

Analiza

Protokół jest deklaracją (w przeciwieństwie do implementacji) zestawu metod i (lub) właściwości w pliku nagłówkowym (to najczęściej plik z rozszerzeniem .h). Każdy obiekt zdefiniowany jako zgodny z danym protokołem jest odpowiedzialny za implementację wymienionych w nim metod i właściwości, w zależności od tego, czy protokół określa je jako wymagane, czy opcjonalne.

Protokół potraktuj jako zestaw reguł (pewne reguły są opcjonalne, inne obowiązkowe). Każdy obiekt definiujący zgodność z danym protokołem musi spełniać wspomniane reguły. Przeanalizujmy przykład użycia protokołu. Zdefiniujemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required