O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.18. Rzutowanie i technologia Automatic Reference Counting

Problem

Chcesz dowiedzieć się, jak używać możliwości rzutowania w technologii Automatic Reference Counting, aby uniknąć wycieków pamięci podczas pracy z obiektami Core Foundation w kodzie Objective-C.

Rozwiązanie

Użyj specyfikatorów rzutowania __bridge, __bridge_transfer i __bridge_retained.

Analiza

Rzutowanie to proces wskazania jednej wartości typu A innej wartości typu B. Jeśli przykładowo masz obiekt ciągu tekstowego Core Foundation typu CFStringRef i chciałbyś go umieścić w ciągu tekstowym Objective-C typu NSString, możesz bardzo łatwo doprowadzić do powstania błędu.

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { CFStringRef ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required