O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.12. Tworzenie własnej klasy

Problem

Zestaw powiązanych ze sobą funkcji chcesz umieścić w pojedynczym fragmencie kodu, który można będzie ponownie wykorzystać teraz lub w przyszłości.

Rozwiązanie

Utwórz własną klasę.

Analiza

Przyjmijmy założenie, że chcesz utworzyć aplikację kalkulatora. Przygotowujesz interfejs użytkownika dla kalkulatora i chcesz, aby każdy przycisk miał czarne tło, biały tekst oraz wizualnie przypominał prawdziwy przycisk. Czy te wszystkie wymienione cechy nie będą takie same dla wszystkich przycisków umieszczonych w interfejsie użytkownika? Masz rację! Najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie klasy przedstawiającej przycisk i napisanie kodu, który następnie będzie można wielokrotnie wykorzystać.

Klasa w języku Objective-C zwykle ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required