O'Reilly logo

HTML5. Strony mobilne by Estelle Weyl

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Nowe elementy w HTML5

W HTML5 pojawiły się nowe, głównie semantyczne elementy, niektóre elementy zostały zmodyfikowane, a inne uznane za zdezaktualizowane („zdezaktualizowane” to nowy, politycznie poprawny synonim określenia „przestarzałe”). W Rozdział 2. wyjaśniłam, że istnieje główny element <html>, metadane dokumentu opisane w sekcji <head> i elementy skryptowe. HTML5 udostępnia elementy sekcyjne, nagłówkowe, frazowe, osadzane i interaktywne. Interaktywne elementy formularzy omawiam w Rozdział 4. Osadzane elementy związane z mediami są opisane w Rozdział 5. Nie przedstawiam tu elementów tabel, ponieważ prawie nie zostały zmodyfikowane w HTML5. Omówienie pozostałych typów elementów znajdziesz w dalszych podrozdziałach.

We wcześniejszych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required