O'Reilly logo

Grafika w Internecie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Grafika dynamiczna

Na test grafiki animowanej Bubblemark wpadłam zupełnie przypadkiem, szukając materiałów do tej książki. Strona ta ma jeden tylko cel — porównać sposób wykonywania tego samego zadania w rożnych strukturach RIA (ang. Rich Internet Application). Na czym polega to zadanie? Animowanie ruchu pewnej liczby kulek — od 1 do 128 — w obszarze określonym ramką.

Testowi poddano dynamiczny HTML (DHTML widoczny na Rysunek 10-1), Silverlight autorstwa Microsoft (zarówno w wersji Common Language Runtime [CLR], jak i JavaScript), animacje Adobe Flash (Flex), Apollo, kilka wariantów Java (włącznie z JavaFX oraz Swing), stare już narzędzie IE-WPF i całkiem nowy, powstały w oparciu o język Python, Cairo. To sporo modelów interfejsu użytkownika, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required