O'Reilly logo

Ethernet. Biblia administratora by Joann Zimmerman, Charles E. Spurgeon

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Transceivery zewnętrzne

W tym dodatku opiszemy dwa zewnętrzne transceivery oraz interfejsy transceivera, które kiedyś były powszechnie używane, ale dziś nie są już sprzedawane. Są to kabel AUI i zewnętrzny transceiver MAU dla systemów 10 Mb/s oraz kabel MII i zewnętrzny PHY dla systemów 100 Mb/s. Urządzenia omówione w tym dodatku są przestarzałe i nie stosuje się ich w nowych instalacjach. Do opisania działania tych komponentów będziemy używać czasu teraźniejszego, ale należy pamiętać, że te informacje zostały zamieszczone wyłącznie w celu zapewnienia kompletności opisu.

Kabel AUI (ang. attachment unit interface), zwany także kablem transceivera, został opracowany jako część pierwotnego systemu Ethernet 10 Mb/s. Dla Ethernetu 10 Mb/s ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required