O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wartości oraz jednostki

W trakcie lektury tego rozdziału przedstawione zostaną elementy, które są podstawą prawie wszystkiego, co można zrobić w CSS. Podstawę tę stanowią jednostki, które wpływają na zastosowane kolory, odległości lub wielkości określone dla ogromnej większości właściwości. Bez jednostek nie można by było zadeklarować, że akapit ma być purpurowy, lub nakazać, aby szerokość wolnego obszaru dookoła obrazka wynosiła dziesięć pikseli, a tekst nagłówka miał określoną wielkość. Dzięki zrozumieniu znaczenia zgromadzonych tutaj pojęć można szybciej nauczyć się i używać CSS.

Wartości liczbowe

W CSS istnieją dwa typy liczb: liczby całkowite (ang. integers) oraz liczby rzeczywiste (ang. reals). Te typy liczbowe służą przede wszystkim ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required