O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. ASP.NET

.NET Framework udostępnia różne sposoby tworzenia aplikacji internetowych. Są to platformy stosunkowo wysokiego poziomu, służące do tworzenia zarówno interfejsów użytkownika, jak i internetowych interfejsów programowania aplikacji, oferujące abstrakcje nieco oderwane od używanego systemu operacyjnego; niemniej jednak jeśli wolimy bardziej bezpośrednio odwoływać się do natury protokołu HTTP, to możemy pracować także w taki sposób. Zbiór tych wszystkich technologii internetowych jest określany jako ASP.NET. (Nie jest to żaden skrót. Początkowo nazwa ta miała sugerować związek z technologią ASP, stosowaną jeszcze przed wprowadzeniem .NET Framework, której nazwa stanowiła skrót od słów Active Server Pages; jednak ASP.NET obejmuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required