O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Pliki i strumienie

Większość technik przedstawionych przeze mnie we wcześniejszej części książki koncentrowała się na informacjach przechowywanych w obiektach lub zmiennych. Stan tego rodzaju jest przechowywany w pamięci procesu, jednak aby program mógł być przydatny, musi prowadzić interakcję z otaczającym go światem. Interakcja ta może być realizowana poprzez platformy do tworzenia interfejsu użytkownika, takie jak ta, która została opisana w Rozdział 19. Niemniej jednak istnieje jedna, szczególna abstrakcja, której można używać w celu prowadzenia przeróżnych interakcji ze światem zewnętrznym; abstrakcją tą jest strumień.

Strumienie są stosowane tak powszechnie, że na pewno już o nich słyszałeś; a strumienie w .NET są praktycznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required