O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Odzwierciedlanie

CLR dysponuje bardzo wieloma informacjami o typach zdefiniowanych i używanych w naszych programach. Wymaga ono, by wszystkie podzespoły udostępniały szczegółowe metadane, opisujące każdą składową każdego typu, włączając w to składowe prywatne stanowiące jedynie szczegóły implementacyjne. Informacje te są wykorzystywane w operacjach o kluczowym znaczeniu, takich jak kompilacja JIT oraz odzyskiwanie pamięci. Niemniej jednak CLR nie zachowuje tej wiedzy tylko dla siebie. API odzwierciedlania (ang. reflection) zapewnia nam dostęp do tych szczegółowych informacji o typach, dzięki czemu nasz kod może z nich korzystać podczas działania aplikacji. Co więcej, mechanizmy odzwierciedlania pozwalają nam na podejmowanie konkretnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required