O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. LINQ

LINQ — ang. Language Integrated Query (zintegrowany język zapytań) — jest grupą narzędzi o potężnych możliwościach, służącą do operowania na zbiorach informacji w języku C#. Może się ona okazać przydatna we wszystkich aplikacjach, które muszą operować na wielu danych (czyli praktycznie we wszystkich). Choć jednym z jej podstawowych celów było zapewnienie prostego dostępu do relacyjnych baz danych, to jednak LINQ można używać do operowania na wielu rodzajach informacji. Na przykład można jej także używać do operowania na modelach obiektów przechowywanych w pamięci, usługach informacyjnych dostępnych za pośrednictwem protokołu HTTP oraz na dokumentach XML.

LINQ nie jest pojedynczą możliwością. Jej działanie bazuje na kilku współpracujących ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required