O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Dziedziczenie

Klasy w języku C# obsługują dziedziczenie (ang. inheritance), popularny obiektowy mechanizm wielokrotnego stosowania kodu. Pisząc nową klasę, można opcjonalnie określić jej klasę bazową. Nowa klasa będzie po niej dziedziczyła, co oznacza, że wszystko, co definiuje klasa bazowa, będzie także dostępne w nowej klasie, wraz z dodatkowymi składowymi, które zostaną do niej dodane.

Klasy korzystają z modelu pojedynczego dziedziczenia. Z kolei interfejsy udostępniają pewną formę dziedziczenia wielokrotnego. Żadna postać dziedziczenia nie jest dostępna w typach wartościowych. Jednym z powodów braku dziedziczenia w typach wartościowych jest to, że zazwyczaj nie są one obsługiwane przy użyciu referencji, co przekreśla jedną z podstawowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required