O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wiązanie dynamiczne

Wiązanie dynamiczne oznacza przesunięcie momentu wiązania — procesu ustalania typów, składowych i wywołań — od czasu kompilacji do czasu wykonania programu. Wiązanie dynamiczne zostało wprowadzone do języka C# w wersji 4.0; ma zastosowanie, kiedy programista wie, że pewna metoda, składowa czy operacja istnieje, ale kompilator nie ma o niej informacji. Do takich sytuacji dochodzi często w ramach interoperacji z językami dynamicznymi (jak IronPython) i obiektami COM, a także w sytuacjach typowych dla zastosowań mechanizmów refleksji.

Typ dynamiczny jest deklarowany z kontekstowym słowem kluczowym dynamic:

dynamic d = GetSomeObject();
d.Quack();

Typ dynamiczny nakazuje kompilatorowi rozluźnić kontrolę typów; programista oczekuje, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required