O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Sieci społeczne[147] i dziennikarstwo danych

W tym rozdziale zajmiemy się dwoma tematami, które nabrały szczególnej aktualności na przestrzeni 5 – 10 ostatnich lat: sieciami społecznościowymi i dziennikarstwem danych. Sieci społeczne (niekoniecznie tylko te online) są przedmiotem studiów w instytutach socjologii od dziesięcioleci, podobnie jak ich odpowiednik w instytutach informatyki, matematyki i statystyki — teoria grafów. Jednakże przez pojawienie się sieci społecznych online (sieci społecznościowych), takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+, dysponujemy obecnie nowym, bogatym źródłem danych, które otwiera wiele problemów badawczych, zarówno z socjologicznego, jak i ilościowego lub technicznego punktu widzenia.

Najpierw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required