O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Doradzarki — budowanie na styku z użytkownikiem produktu danych na miarę

Doradzarki[113] (mechanizmy rekomendacji, ang. recommendation engines, zwane również systemami rekomendowania, ang. recommendation systems, są typowym produktem danych i dobrym punktem wyjścia do wyjaśniania komuś nieuprawiającemu badania danych, czym się zajmujesz lub czym w istocie jest nauka o danych. Wynika to z tego, że dużo ludzi miało do czynienia z doradzarkami, gdy sugerowano im książki w Amazon.com lub polecano filmy w Netflixie. Niemniej, pomijając to, zapewne nie zastanawiali się zbytnio nad inżynierią i algorytmami leżącymi u podstaw takich rekomendacji ani nad tym, że ich zachowanie, gdy kupują książkę lub oceniają film, generuje dane, które zasilają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required