O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Algorytmy

W poprzednim rozdziale omówiłyśmy ogólnie zastosowanie modeli w nauce o danych. W tym rozdziale zagłębimy się w algorytmy.

Algorytm jest procedurą, czyli zestawem kroków lub reguł potrzebnych do wykonania zadania. Algorytmy stanowią jedną z fundamentalnych koncepcji w informatyce — lub inaczej: są jej blokami konstrukcyjnymi i tworzą podstawy projektowania eleganckiego i efektywnego kodu, przygotowania i przetwarzania danych oraz inżynierii oprogramowania.

Niektórymi z podstawowych typów zadań rozwiązywanych za pomocą algorytmów są: sortowanie, wyszukiwanie i problemy obliczeniowe oparte na grafach. Choć konkretne zadanie, w rodzaju sortowania wykazu obiektów, można wykonać wieloma różnymi algorytmami, istnieje pojęcie „najlepszego” ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required