O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Najlepsze praktyki

W książce tej omówiono wiele tematów na różnym poziomie szczegółowości i przedstawiono liczne wskazówki. Jednak czasami trudno jest ocenić wagę danych informacji w kontekście długiego, technicznego objaśnienia.

W tym dodatku skonsolidowano w postaci listy najlepsze praktyki zaprezentowane w książce — będziesz mógł łatwo sprawdzić, czy stosujesz popularne i zalecane wzorce.

Używaj menedżera pakietów NuGet do zarządzania zależnościami

Menedżer pakietów NuGet to wielkie dobrodziejstwo dla programistów. Zamiast poświęcać dużą ilość czasu na sprawdzanie, czy projekty, od których zależy dana aplikacja, zostały wydane w nowszych wersjach, zadanie to można pozostawić menedżerowi NuGet.

Jeżeli w organizacji wiele zespołów współdzieli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required