O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Instalator Windows

Wdrożenie XCOPY sprawdza się doskonale w wielu witrynach sieciowych, jednak zdarzają się sytuacje, w których ten sposób nie funkcjonuje poprawnie. Na przykład XCOPY nie automatyzuje instalacji podzespołów w GAC ani nie przeprowadza edycji rejestru. Co więcej, jeśli zachodzi potrzeba instalacji na wielu serwerach, na przykład na zespole serwerów lub w razie konieczności posiadania szczegółowo opracowanego i powtarzalnego procesu instalacji, metoda XCOPY może stać się bardzo męcząca i podatna na błędy. W takich sytuacjach należy zastosować jakieś narzędzie instalacyjne oferujące większe możliwości. Istnieje kilka narzędzi instalacyjnych oferowanych przez firmy trzecie, na przykład InstallShield, InstallAnywhere i ActiveInstall. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required