O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wdrożenie globalne

W poprzednim podrozdziale stwierdziliśmy, że wdrażanie większości aplikacji polega na kopiowaniu plików do odpowiednich katalogów. Wyjątki występują wtedy, gdy chcemy zastosować ten sam podzespół w więcej niż tylko jednej aplikacji. W takim przypadku używamy wdrożenia globalnego.

Istnieje wiele sytuacji, w których programista może chcieć posiadać wspólny plik podzespołu, dostępny dla wielu aplikacji. Przykładowo, firma może utrzymywać na serwerze dwie odmienne witryny internetowe, które zapewniają dostęp do tej samej bazy danych. Jedna witryna jest całkowicie bezpłatna i publicznie dostępna, ale jednocześnie posiada ograniczoną funkcjonalność. Z kolei druga witryna zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, ale wymaga wniesienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required