O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podzespoły

Podzespół jest oznaczoną kolejną wersją jednostką kodu .NET. Podzespół składa się z plików Portable Executable (PE). Pliki PE mogą być albo typu dynamic link library (dll), albo w postaci plików wykonywalnych exe. Wspomniane pliki PE posiadają ten sam format, który mają pliki PE Windows, ale z drobną różnicą. Wprawdzie używają nagłówka PE, ale treść jest napisana w MSIL (Microsoft Intermediate Language) zamiast stosowania kodu binarnego maszyny.

Podzespoły zawierają informacje o kolejnych wersjach. Podzespół jest minimalną jednostką dla pojedynczej wersji fragmentu kodu. Wiele wersji tego samego kodu można uruchamiać jednocześnie w różnych aplikacjach bez żadnych problemów, właśnie dzięki umieszczeniu odmiennych wersji w oddzielnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required