O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykrywanie i usuwanie błędów

Śledzenie zapewnia programiście uzyskanie pełnego obrazu operacji w kodzie, które zostały podjęte po uruchomieniu danego programu. Czasem jednakże zachodzi potrzeba monitorowania kodu w trakcie jego działania. Jeśli by posłużyć się terminologią typową dla diagnostyki medycznej — bardziej potrzebujemy wtedy skanowania CAT niż autopsji. Odpowiednikiem skanowania CAT jest debugowanie symboliczne.

Po uruchomieniu kodu w debugerze można go podglądać w trakcie działania, krok po kroku. Podczas przeglądania kolejnych etapów wykonywania kodu możemy zobaczyć zmiany wartości zmiennych oraz obiekty, które są tworzone i niszczone.

W tym podrozdziale przedstawimy krótkie wprowadzenie dotyczące najważniejszych części debugera dostarczanego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required