O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Własne sekcje konfiguracyjne

Oprócz wszystkich zdefiniowanych wcześniej sekcji konfiguracyjnych, możemy dodawać również swoje własne sekcje konfiguracyjne. Istnieje możliwość dodania dwóch różnych rodzajów własnych sekcji konfiguracyjnych:

  • sekcje, które zapewniają dostęp do zbioru par nazwa – wartość, podobnych do appSettings;

  • sekcje, które zwracają obiekt dowolnego typu.

Obie możliwości zostaną poniżej zaprezentowane.

Pary nazwa – wartość

We wcześniejszej części rozdziału omówiono dodanie elementu <appSettings> w celu przechowywania ciągów tekstowych zawierających numer ISBN oraz tytuł książki. Załóżmy, że chcemy przechowywać ciągi tekstowe dla wielu baz danych. Pierwsza z nich nosi nazwę Test (służy w celach testowych), a druga nazywa się Content ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required