O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konfiguracja aplikacji

ASP.NET jest konfigurowany za pomocą plików XML. Podstawowy plik konfiguracyjny o zasięgu całego serwera nosi nazwę machine.config i zostanie opisany w kolejnym podrozdziale „Konfiguracja hierarchiczna”. Ten plik jest uzupełniany przez opcjonalny plik o zasięgu serwera web.configuration, umieszczony w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik machine.config. Dodatkowo istnieją jeszcze pliki konfiguracyjne o zasięgu aplikacji, nazwane web.config i umieszczone w katalogu głównym aplikacji oraz jej podkatalogach.

Podpowiedź

VS2008 idzie o krok dalej, oferując różne domyślne pliki web.config dla witryn internetowych ASP.NET 2.0 i ASP.NET 3.5. Podstawowa różnica polega na dołączeniu LINQ (Language Integrated Query) i technologii ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required