O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Logika o zasięgu całej aplikacji

Cały kod zawarty w klasie Page ma zasięg danej strony. Innymi słowy, ten kod jest dostępny tylko dla innego kodu wewnątrz tej klasy Page. To jest prawdziwe dla zmiennych i takich elementów jak metody, właściwości i zdarzenia. W większości kodu takie zachowanie jest odpowiednie, jednak często zdarzają się sytuacje, w których z wygody albo z konieczności zachodzi potrzeba posiadania kodu o bardziej globalnym zasięgu. Przykładowo, posiadamy wspólne metody, które są używane na wielu stronach. Chociaż moglibyśmy powielić ten sam kod na wszystkich stronach, to o wiele lepiej jest posiadać jedno źródło wspólnego kodu. Innym przykładem może być aplikacja posiadająca zmienną — dajmy na to SledzenieID — wymaganą przez każdą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required