O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie częściowe: buforowanie fragmentu strony

Wszystkie przedstawione do chwili obecnej przykłady buforowały całą stronę. Czasami wystarczy jednak buforowanie fragmentu strony. W tym celu opakowujemy w kontrolkę użytkownika odpowiedni fragment strony, a następnie buforujemy tę kontrolkę użytkownika. Ten proces nosi nazwę buforowania częściowego (szczegółowa analiza kontrolek użytkownika została przedstawiona w Rozdział 15.).

Na przykład przypuśćmy, że projektujemy stronę analizującą portfel akcji giełdowych użytkownika. W górnej części strony będzie wyświetlana zawartość portfela akcji użytkownika, natomiast w dolnej części znajdzie się siatka danych, która będzie wyświetlała historię operacji danego waloru. Buforowanie górnej części strony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required