O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie danych wyjściowych

Buforowanie danych wyjściowych oznacza buforowanie stron lub fragmentów stron, które są wysyłane do klienta. Ten proces nie dzieje się automatycznie. Programista musi włączyć buforowanie danych wyjściowych albo za pomocą dyrektywy OutputCache, albo za pomocą klasy HttpCachePolicy. Poniżej zostaną opisane obie metody.

Buforowanie danych wyjściowych może być zastosowane dla całej strony lub tylko jej fragmentu. W celu buforowania jedynie fragmentu strony należy zastosować buforowanie na kontrolce użytkownika umieszczonej na stronie. To zagadnienie zostanie opisane w dalszej części podrozdziału.

Dyrektywa OutputCache

Dyrektywa OutputCache, podobnie jak wszystkie dyrektywy strony, jest umieszczona na początku pliku strony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required