O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie i używanie usług sieciowych w technologii Ajax

Technologia Ajax (Asynchroniczny JavaScript i XML) to popularny sposób rozbudowy stron internetowych pozwalający na zwiększenie poziomu interaktywności względem użytkownika. W technologii Ajax zamiast przekazywać do serwera całą stronę i generować ją od początku, za pomocą JavaScript nawiązuje się połączenia z serwerem w celu uaktualnienia fragmentów istniejącej strony. Początkowo odbywało się to za pomocą XML, ale obecnie dane mogą być w dowolnym formacie i nadal stosowana będzie nazwa Ajax. Pakiet VS2008 oferuje bezpośrednią obsługę technologii Ajax w ASP.NET, a jej połączenie z WCF pozwala na wywoływanie usług sieciowych bezpośrednio z przeglądarki internetowej poprzez JavaScript.

Rysunek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required