O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wywoływanie usługi sieciowej

Przekonaliśmy się wcześniej, że ASP.NET utworzy stronę przeznaczoną do wyświetlenia w przeglądarce internetowej, jeśli usługa sieciowa będzie wskazana bezpośrednio. Jednak w dziewięciu przypadkach na dziesięć nie jest to sposób uzyskiwania dostępu do usługi sieciowej. Zamiast tego użytkownik korzysta ze strony internetowej, która w tle wywołuje usługę sieciową w celu pobrania wymaganych informacji. W podrozdziale będzie utworzona prosta strona internetowa konsumująca utworzoną przed chwilą usługę sieciową StockTickerSimple. Jak Czytelnik się przekona, pakiet VS2008 weźmie na siebie wykonanie całej ciężkiej pracy.

We wciąż otwartej w VS2008 witrynie C16_WebServices należy wybrać opcję File/Add/New Web Site i utworzyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required