O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie usługi sieciowej ASP.NET SOAP

Przed pojawieniem się WCF i VS2008 proces projektowania usługi sieciowej był prawie identyczny z projektowaniem strony internetowej. Takie podejście pozostało jako opcja nawet pomimo wyparcia tej metody przez nowe techniki powiązane z WCF. Poniżej przedstawiono listę funkcji łączących strony internetowe ASP.NET i starsze usługi sieciowe ASP.NET:

  • Wszystkie pliki źródłowe, które składają się zarówno na stronę internetową, jak i usługę sieciową, są plikami tekstowymi. Mogą więc zostać utworzone i edytowane w dowolnym edytorze tekstowym, a pliki klas możemy skompilować za pomocą narzędzia wiersza poleceń z poziomu wiersza poleceń.

  • Strony internetowe i usługi sieciowe mogą korzystać albo z pliku ukrytego kodu

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required