O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie usług sieciowych SOAP

SOAP pozwala dwóm programom na wymianę dokumentów XML. Przy użyciu prostego mechanizmu możliwe jest utworzenie modelu Remote Procedure Call (RPC), co ma miejsce w wielu usługach sieciowych. W takim stylu SOAP dokumenty opisują wywoływane operacje oraz pobierane parametry. Dokument odpowiedzi opisuje wartość zwrotną RPC. Usługom SOAP zwykle towarzyszą dokumenty WSDL (Web Services Description Language) opisujące wywołania dostępne w usłudze oraz stosowane typy danych. W świecie usługi sieciowej dokumenty WSDL odgrywają taką samą rolę jak mechanizm refleksji w platformie .NET. Umożliwiają więc podstawowym narzędziom współdziałanie z usługami sieciowymi bez konieczności poznania szczegółów budowy tychże usług.

Infrastruktura ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required