O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zrozumienie protokołów i standardów usługi sieciowej

Usługi sieciowe są zbudowane z użyciem wielu standardowych protokołów. Chociaż zagłębienie się w szczegóły dotyczące poszczególnych protokołów znajduje się poza zakresem tematycznym niniejszej książki i nie jest konieczne do zrozumienia sposobu działania usług sieciowych, to ogólny ich opis będzie pomocny w zrozumieniu architektury usług sieciowych.

Protokół jest zbiorem reguł, które opisują transmisję i odbiór danych między dwoma i większą liczbą urządzeń. Na przykład, Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) kieruje podstawowym sposobem transportu pakietów w internecie.

HTTP

Na samej górze TCP/IP znajduje się Hypertext Transfer Protocol (HTTP — protokół przesyłu hipertekstu), ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required