O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolki własne

Oprócz tworzenia kontrolek użytkownika, które generalnie stanowią elementy stron internetowych możliwe do ponownego użycia, możemy tworzyć swoje własne, skompilowane kontrolki. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieją trzy sposoby na utworzenie własnych kontrolek: wykorzystanie istniejącej kontrolki, utworzenie kontrolki, która łączy istniejące już kontrolki, oraz utworzenie kontrolki całkowicie od podstaw.

Podpowiedź

Kontrolki własne są również często nazywane „własnymi kontrolkami serwerowymi” lub „kontrolkami serwerowymi”. Jednak w celu odróżnienia kontrolek tworzonych w tym rozdziale od kontrolek serwerowych ASP.NET dostarczanych jako część platformy .NET będziemy je nazywać „kontrolkami własnymi”.

Złożone kontrolki są w większości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required