O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolki użytkownika

Kontrolki użytkownika pozwalają na zapisanie fragmentu istniejącej strony ASP.NET oraz ponowne jego użycie na wielu innych stronach ASP.NET. Kontrolka użytkownika jest w dużej mierze podobna do zwykłej strony .aspx, ale z następującymi różnicami:

  • kontrolki użytkownika posiadają rozszerzenie .ascx zamiast .aspx;

  • kontrolki użytkownika nie mogą zawierać znaczników <html>, <body> ani <form>;

  • kontrolki użytkownika zamiast dyrektywy Page posiadają dyrektywę Control.

Najprostszą kontrolką użytkownika jest taka, która wyświetla jedynie kod HTML. Klasycznym przykładem prostej kontrolki użytkownika jest strona HTML wyświetlająca informacje o prawach autorskich.

Podpowiedź

Kontrolki użytkownika były pierwotnie nazywane pagelets, co według ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required