O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka FileUpload

Często zachodzi sytuacja, w której aplikacja powinna pozwolić użytkownikowi na przekazywanie plików do serwera WWW. Takie zadanie jest możliwe do zrealizowania dzięki kontrolce FileUpload. Wspomniana kontrolka dzięki przyciskowi Przeglądaj oraz polu tekstowemu do wpisania nazwy pliku znacznie ułatwia użytkownikowi przeglądanie i zaznaczanie plików przeznaczonych do przesłania. Kiedy użytkownik poda w polu tekstowym pełną ścieżkę dostępu do pliku, albo przez jej bezpośrednie wpisanie, albo dzięki użyciu przycisku Przeglądaj, wtedy zostanie wywołana metoda SaveAs kontrolki FileUpload, co umożliwi zapisanie pliku na dysku serwera.

Oprócz normalnego zestawu elementów dziedziczonych z klasy WebControl, kontrolka FileUpload posiada ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required