O'Reilly logo

AngularJS by Shyam Seshadri, Brad Green

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Analiza aplikacji AngularJS

W Rozdział 2. przedstawiono pewne najczęściej używane funkcje frameworka AngularJS, natomiast w Rozdział 3. zajęliśmy się zagadnieniami związanymi ze sposobem prowadzenia prac programistycznych. Zamiast kontynuować wątek i podobnie szczegółowo omawiać poszczególne funkcje, w tym rozdziale przejdziemy do małej, rzeczywistej aplikacji. Na jej podstawie dowiesz się, jak połączyć ze sobą omówione dotąd fragmenty całości i utworzyć rzeczywistą, działającą aplikację.

Zamiast od razu przedstawiać całą aplikację, będziemy ją poznawać w małych częściach, omawiać interesujące zagadnienia związane z danym fragmentem i tym samym powoli budować kompletną aplikację, która będzie gotowa, zanim ukończysz lekturę rozdziału. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required