O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

Wprowadzenie do systemu AngularJS

Internet bardzo się zmienił od czasu, kiedy powstał. Początkowo tworzone statyczne strony przeznaczone głównie do czytania zastąpiły interaktywne aplikacje. Użytkownicy mogą wpisywać informacje i sprawdzać pocztę na stronach internetowych. Współbieżność, możliwość korzystania z funkcji także bez połączenia z internetem i wiele innych rozwiązań to już standard. Również rozmiary i zakres funkcjonalności aplikacji działających po stronie klienta ciągle się zwiększają.

Ale ceną za rozwój i optymalizację aplikacji internetowych jest zwiększony poziom trudności przy ich budowaniu. Rozwiązanie stworzone przy użyciu samego JavaScriptu lub biblioteki jQuery nie zawsze zapewnia odpowiednią infrastrukturę do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required