O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Automatyczne wykonywanie w tle za pomocą ładowarek

Framework ładowarek (ang. loader framework) oferuje solidny sposób uruchamiania operacji asynchronicznych z dostawcami treści lub innymi źródłami danych. Framework może ładować dane asynchronicznie i dostarczać je do aplikacji podczas zmian zawartości lub dodawania jej do źródła danych. Framework ładowarek został dodany do systemu Android w wersji Honeycomb (API poziomu 11) wraz z pakietem zgodności.

Możesz połączyć się z frameworkiem ładowarek z komponentów Activity lub Fragment. Podczas tworzenia obiektu Loader wysyłane jest żądanie o ładowarkę, która będzie zarządzać połączeniem ze źródłem danych.

Framework zawiera ładowarkę o nazwie CursorLoader, do której można się podłączyć podczas ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required