O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Uzyskiwanie dostępu do klasy ContentProvider za pomocą klasy AsyncQueryHandler

Pomocnik AsyncQueryHandler jest klasą narzędziową, która specjalizuje się w asynchronicznej obsłudze operacji CRUD (ang. Create, Read, Update, Delete) w klasie ContentProvider (dostawca treści). Operacje te są wykonywane w osobnym wątku, a gdy dostępny jest rezultat, w wątku inicjującym wywoływane są wywołania zwrotne. Najczęściej klasa ta jest stosowana w celu przenoszenia operacji klasy ContentProvider z wątku interfejsu użytkownika, który po zakończeniu zadania w tle otrzymuje rezultat.

W tym rozdziale omówione zostały następujące kwestie:

  • podstawy klasy ContentProvider i jednoczesny dostęp;

  • sposób implementacji i wykorzystywania klasy AsyncQueryHandler ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required