O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Klasa IntentService

W Rozdział 11. omówione zostało, w jaki sposób cykl życia komponentu Service może obsłużyć asynchroniczne wykonywanie, zwiększając jednocześnie rangę procesu i unikając przerywania wątków tła przez środowisko uruchomieniowe. Sam w sobie komponent Service nie jest jednak techniką asynchroniczną, ponieważ jest wykonywany w wątku interfejsu użytkownika. To niedociągnięcie zostało naprawione w klasie IntentService, która rozszerza klasę Service. Klasa IntentService posiada właściwości cyklu życia komponentu Service, ale dodaje również wbudowane przetwarzanie zadań w wątku tła.

Podstawy

Klasa IntentService wykonuje zadania w pojedynczym wątku tła, więc wszystkie zadania są wykonywane sekwencyjnie. Użytkownicy klasy

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required