O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Kontrola wykonywania wątku za pomocą frameworku wykonawcy

Framework wykonawcy (ang. executor framework) Javy tworzy nowy wymiar kontroli wątków oraz używanych przez nie zasobów w systemie. Czasami chcesz uruchomić tyle wątków, ile tylko system może obsłużyć, aby szybko wykonać zadania. Innym razem chcesz pozwolić systemowi zarządzać wieloma wątkami. A nieraz chcesz anulować wątki, ponieważ nie są one już potrzebne. Framework wykonawcy wraz z powiązanymi z nim klasami pozwala na:

  • skonfigurowanie puli wątków roboczych i kolejek do sterowania wieloma zadaniami, które mogą oczekiwać na wykonywanie w tych wątkach;

  • sprawdzenie błędów, które spowodowały nieprawidłowe zakończenie wątków;

  • oczekiwanie na zakończenie wątków i pobranie z nich rezultatów; ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required