O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Klasa HandlerThread: wysokopoziomowy mechanizm kolejkowania

W Rozdział 4. w podrozdziale „Przesyłanie komunikatów w systemie Android” zostało opisane wykonywanie w wątku tła z wykorzystaniem kolejki komunikatów oraz mechanizmu rozsyłania. Aplikacja wiązała bezpośrednio z wątkiem kolejkę komunikatów i mechanizm rozsyłania. Zamiast tego można użyć klasy HandlerThread, czyli wygodnej owijarki (ang. wrapper), która automatycznie konfiguruje wewnętrzny mechanizm przesyłania komunikatów.

W rozdziale omówiono następujące kwestie:

  • sposób korzystania z klasy HandlerThread;

  • zalety klasy HandlerThread w porównaniu z ręcznym konfigurowaniem mechanizmu przesyłania komunikatów;

  • przypadki użycia klasy HandlerThread.

Podstawy

Klasa HandlerThread jest wątkiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required