O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wielowątkowość w Javie

Każda aplikacja systemu Android powinna stosować się do modelu programowania wielowątkowego wbudowanego w język Java. Dzięki wielowątkowości zwiększają się wydajność oraz responsywność, które są wymagane dla poprawy doświadczenia użytkownika, ale jednocześnie zwiększa się również złożoność niektórych elementów:

  • obsługa modelu programowania współbieżnego w Javie;

  • utrzymywanie spójności danych w środowisku wielowątkowym;

  • konfigurowanie strategii wykonywania zadań.

Podstawy wątków

Pisanie oprogramowania sprowadza się do instruowania sprzętu, aby wykonywał jakąś akcję (np. pokazywał obrazy na monitorze, przechowywał dane w systemie plików itp.). Instrukcje są definiowane przez kod aplikacji, który jest przetwarzany przez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required