O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Komponenty systemu Android oraz potrzeba przetwarzania wieloprocesorowego

Zanim zanurzymy się w świat wątkowania (ang. threading), zaczniemy od wprowadzenia do systemu Android, architektury aplikacji i sposobu wykonywania aplikacji. Ten rozdział dostarcza podstawowej wiedzy wymaganej do efektywnej dyskusji na temat wątkowania w pozostałej części książki. Pełne informacje na temat platformy Android można znaleźć w oficjalnej dokumentacji na stronie https://developer.android.com/index.html lub w licznych dostępnych na rynku książkach poświęconych programowaniu w systemie Android.

Stos programowy systemu Android

Aplikacje są uruchamiane na szczycie stosu programowego, który jest oparty na jądrze systemu Linux, natywnych bibliotekach C/C++ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required