O'Reilly logo
  • software engineering thinks this is interesting:

The BA plays a central role in collecting and disseminating product information, whereas the project manager takes the lead in communicating project information.

From

Cover of Software Requirements

Note

Các BA đóng một vai trò trung tâm trong việc thu thập và phổ biến thông tin sản phẩm, trong khi người quản lý dự án sẽ dẫn đầu trong giao tiếp thông tin dự án.