O'Reilly logo
  • Nguyen Tuan thinks this is interesting:

architecture sinkhole anti-pattern

From

Cover of Software Architecture Patterns

Note

architecture sinkhole anti-pattern: Layer pattern có thể phát sinh sinkhole, ở đó một request chỉ đơn giản được pass-through thông qua một layer mà layer đó ko có ảnh hưởng business gì đến request.

Mọi layered pattern đều có tỷ lệ request rơi vào sinkhole, nếu tỷ lệ là 80 - 20 ko có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu tỷ lệ lớn hơn ta sẽ cần thay đổi mô hình - tạo ra open layers - tuy nhiên điều này lại làm giảm layer isolation.

Một quan lại nữa vưới layered architecture pattern là nó có xu hướng tạo ra một monolithich applications - thậm chí nếu ta có split presentation layer và business layers vào trong các units có thể deploy riêng biệt. Mononithich có thể đưa ra các vấn đề về deployment, robustness, reliability, performance, sc...